ISKOLA
5948 Kaszaper,
Szent Gellért tér 2.
Tel/Fax.: (06)68/423-033
Mobil: (06)30/525-1927

OM AZONOSÍTÓ
201787


Iskolánk már
elérhetõ a
Facebook oldalon
is!


  • Tanáraink
  • Szülők oldala
  • Képes faliújság
  • Diákok oldala
  • Mátyás király
  • Vélemények iskolánkról
  • Közzétételi lista


ÓVODA
5948 Kaszaper,
Rákóczi u. 60.
Tel/Fax.: (06)68/423-033
Mobil: (06)30/525-0075

 


Óvoda dolgozói
Csoportok
Alapítványunk
Galéria


ovoda@kaszaperoktatas.hu


FőmenüIntézményünkProgramokTanulmányi eredményekSporteredményekAlapdokumentumok

Mátyás király élete


Mátyás király
(MATHIAS REX)
1443-1490Mátyás király az igazságos

 


 Beatrix királyné Mátyás király

Aragóniai Beatrixet sok olasz és nápolyi tudós, mûvész s építész követte. A Renaissance / Újjászületés elõbb erõsödött meg Magyarországon, mint Franciaországban. Mátyás fényes, gazdag és mûvelt udvart tartott, pompás palotákat teremtett, különösen Budavárt és Visegrádot építette ki.Mátyás kezdeti sikereinek és eredményeinek két magyarázata van : #1. Mátyás egyénisége - azonnal megmutatta hogy nem kiskorú, nem báb és nem csak névleges király, hanem rátermett erélyes uralkodó. ... #2. A királyi birtok és a Hunyadi legnagyobb bárói vagyon Mátyás kezében egyesült.


 

Mátyás irányváltó és hódító politikájának két rugója volt: #1. Belátta, hogy a terjeszkedõ Török Birodalom ellen állandó védekezésre szorul, míg a külföldi segítség csak üres igéret marad. #2.Megtehette, mert mögötte gazdag ország, jól mûködõ közigazgatás és kiváló hadsereg volt. Ez persze Mátyás mûve!


 

Mátyás törekedett Magyarország középeurópai vezetõ szerepének megszilárdítására : #1. Szembeszállt a Német-Római császárral III. Habsburg Frigyessel és az elfoglalt Bécsbe teszi királyi székét. #2. Igyekszik megalapozni Corvin János herceg törvényesített fiának a trónutódlást és hatalmat. Erre már nem volt ideje!


 

Vajdahunyadvár a Hunyadiak fészke; itt született Hunyadi János, Mátyás apja; innen gazdálkodott Szilágyi Erzsébet, Mátyás anyja.


 

AZ ELÕDÖK:MÁTYÁS BIRODALMA és KORMÁNYZÁSA

 

 

MÁTYÁS "JÓ" és "IGAZSÁGOS" KIRÁLY de elsõsorban GÉNIUSZ URALKODÓ

1. Mátyás király nagy felségpecsétje: Mátyás elsõnek és mindenek elõtt a királyi felségjogokat, bányákat, jövedelmeket és királyi tekintélyt szerezte vissza a szétzüllésbõl. Ellenszegülõ fõúrakat és országnagyokat leváltja. Megreformálja a Kancelláriát; erõs -abszolutista- központi hatalmat épít ki [...'the King is No.1!'] és tart fenn. [A fõúrak, bárók, egyházfok ezt nehezen fogadták el.]

2. Pénzváltó egy Corvina miniatúrában: Elõször Mátyás pénz szabályzatot hoz be, [..'money policy' ] majd rövidesen egy teljesen új adótörvényt vezet be [...'universal taxation' ] a királyi országgyûlésen. Az állami gazdaság, királyi költségvetés biztos alapokon van. A rendkívüli hadiadót mindenki fizeti és nagy bevételi forrás. [A nemesek és székelyek ez ellen lázadoznak is.]

3. Egy magyar udvarmester : Mátyás a kezdetben (1458) megszervezi a budai udvarbíróságot a királyi birtokok igazgatására [..'profi estate manager']. Ezután (1467) átszervezi a kincstartóságot, a kancellária mellett ez a második legfõbb hivatal [...'minister of revenue'...IRS]. Hatásköre a király országos jövedelme. [Mátyás évi bevétele <1 millió aranyforint, ötször annyi mint az elõzõ és utána jövõ királynak. Bárói helyett képzett hivatalnokokat és tehetséges köznemeseket alkalmaz!]

4. Gyalogos 3 célú csatabárd : Mátyás király, mint már apja Hunyadi János is, zsoldos csapatokat alkalmaz. Megszervezi az állandó királyi sereget a késõbbi "Fekete Sereget". [...'profi mercenary career soldiers' ]. A modern 4 fegyvernemû hadsereget gyakran személyesen vezeti. Ezek csak a királytól függnek,õ fizeti õket és külföldi háborúban is használhatók. [Mátyás így teljesen független a nagyurak csapatai ill. kíséreteiktõl.]

5. Mátyás 1486.-törvénykönyvének címlapja: Uralkodása alatt Mátyás egyben elindította a bíráskodás és az igazgatás szétválasztását [..'independent courts'] Erõteljesen védte a jobbágyok szabad költözködési jogát, a szabad királyi városokon túl a bányavárosok és mezõvárosok függetlenségét. Bíráskodást csak illetékes és képzett megyei és királyi bírák végeztek.[..'appointed judges'] A nép mint "jó király","Mátyás az Igazságos" és "Gyõzhetetlen Mátyás király" tisztelte. [Halála után Mátyás 1486.dekrétumát a fõúri kormányzat eltörölte!]
A fekete sereg

A sereg magja menekült Husziták, de rövidesen egy nemzetközi zsoldos sereg: csehek, lengyelek, németek. A huszárok zöme balkáni : sok szerb, horvát és vlach-román is. A kezdetben 6 - 8000 a sereg, de késõbb a háborúban igen megnövekszik. Mátyás egy hadjáraton szemlét tart 20000 lovas 8000 gyalogos és még 5000 szekér felett! Négy fegyvernembõl állt: vértes nehézlovasság, huszár könyûlovasság, gyalogság és tüzérség. Híres magyar vezérei is voltak, mint Magyar Balázs, Báthori István, Kinizsi Pál és Haraszti Ferenc.


 

1. Vértes - nehéz páncélos rohamlovasság: Két fõ erõssége a megsemmisítõ roham az ellenség soraira és egy páncélos védelem saját seregüknek. Mátyás "védõfalnak" tekintette õket. A sereg gerince s sosem hátrálnak.


 

2 Huszár - könnyû fegyverzetû gyorsportyázó könnyûlovasság : Két fõ erõssége a mozgékony kitörés az ellenségre és portyázás az ellenség utánpotlás/menekülés elvágására. A török elleni harcokban alakul ki.3 Gyalogos -könnyû és páncélos gyalogosok különféle fegyverekkel: Van harci feladat, amire legjobbak a gyalogosok. Különféle könnyû és nehéz fegyvereket használnak. Mátyásnak svájci szuronyosai is voltak.


 

4 Tüzérség - ágyúsok és puskások: Mátyás idejében ez aránylag újkeletû és azonnal megszervezi. Pusztító hatásuk állandóan növekszik. A magyarok gyorsan kitanulják e mesterséget. Mátyás nagyágyúja az"Elefánt".